• Timmerstugemontering på en dag. Attefallshuset24

  Timmerstugemontering på en dag / Timmerstuga Nora D med veranda

  00:00

  Så här installerar du Attefallshuset24 9m2 timmerstuga med veranda. Se alla monteringssteg och få smarta tips.

  00:09

  Vi installerar stugan på en plintgrund. Det lämpar sig väl för nästan alla typer av underlag och alla stugstorlekar. Den används ofta på lutande och ojämnt underlag. Den är förhållandevis lätt att förbereda och kräver mindre betong.

  0:25

  Skruva ihop fundamentramen enligt timmerstugans ritningar och placera den på plintarna. Använd bitumen-ark eller liknande mellan ramen och betongplintarna för att skydda mot fukt.

  Mät bägge diagonalerna för att se till att de är jämna och matchar längden på ritningen. Kontrollera sedan att hela grunden är jämn och att fundamentramen monterats i enlighet med stugritningen.

  0:53

  Lägg den första raden med väggplankor. Beroende lite på väggarnas tjocklek och stugtypen så kan väggarna sticka ut upp till 1 cm utanför grundbalkarna. Om väggen sticker ut, ser du till att den sticker ut lika mycket på bägge sidor av stugan.

  Den första raden väggplankor ska skruvas fast i grundbalkarna. De resterande väggraderna monteras ovanpå varandra utan skruvar.

  1:22

  Mät bredden på dörrhålet och kontrollera att det motsvarar stugritningen.

  Bygg upp väggarna enligt stugritningen. Var uppmärksam på de förborrade hålen i ändarna på väggplankorna och andra delar och se till att du strikt följer instruktionerna. De här hålen måste vara i linje med hålen i plankraderna under så att du kan sätta i stormsskydd utmed hela väggen samt stärkande metallstänger på vissa delar av väggen under det senare skedet.

  Använd vid behov en gummiklubba för att passa in varje rad på den föregående raden.

  1:54

  För in de stärkande metallstängerna som det står i stugritningen

  1:58

  Montera fönstrets rambrädor på fönsterramarna som det står i stugritningen med hjälp av lämpliga skruvar. Skruvar och spik som behövs ingår i stugsatsen.

  Skruva aldrig fast fönstrets rambrädor i väggplankorna eftersom det förhindrar att stugstrukturen sätter sig jämt och leder till glapp mellan väggplanken.

  2:29

  Fönstren kan sättas in i fönsterhålen när väggarna har byggts upp till halv fönsterhöjd.

  2:44

  Använd en H-profil för att koppla ihop väggarna. Skruva inte fast H-profilen i väggplankorna för att låta hela stugstrukturen sätta sig.

  3:16

  Skruva samman dörramen och fixera rambrädorna till utsidan. Sätt därefter i dörramen och fixera med inre rambrädor genom att skruva fast dem i dörramen.

  3:42

  För in fler stärkande metallstänger som det står i stugritningen

  3:56

  Vissa väggdelar ansluter vi med hjälp av anslutningspinnar i ekträ. De här ekpinnarna ingår i stugsatsen och förs in i hålen med hjälp av en vanlig hammare.

  4:22

  Innan du för in metallstativet i terasstakets stödstolpe så behöver du skära till det. Lämna ett utrymme på 5–8 cm under stolpen för att kunna sänka höjden på den allteftersom stugan sätter sig under det första och andra året efter montering.

  Kontrollera att stolpen är helt rak och skruva slutligen fast den i övre träbjälken och skruva fast metallstativet i fundamentramen.

  4:52

  Några av väggdelarna avslutas och fixeras med metallplattor. Ställena finns utmärkta på stugritningen.

  5:28

  Den övre gavelns ändar fixeras till den lägre delen med skruvar.

  5:33

  Var noga att montera takbjälkarna enligt stugritningen och var noggrann med positionerna för anslutningspunkterna.

  Använd metallbultar för att ansluta takbjälkarna och fäst dem med brickor och muttrar. Muttrarna ska dras åt väl med skiftnyckel.

  6:24

  Bredda hålen i de övre raderna innan du för in metallstängerna och stormskydden. Hållen ska breddas så mycket att en bricka får plats och vara så djupa att muttern och stången inte sticker upp ovanför. På så sätt kan du montera takpanelen tätt och korrekt i den senare fasen.

  Stängerna ska fixeras med bricka och mutter. Dra endast åt dem för hand och inte med skiftnyckel vilket kan dra åt dem för hårt.

  Skär av utstickande ändar.

  7:00

  Kontrollera övre väggdelar och komponenterna i terasstaket så att de ligger plant. Justera vid behov.

  7:22

  Börja installera takplankorna. Placera de första plankorna jämsmed bjälkändarna. Montera hela taket och kontrollera att hela sträckningen är i linje. För att göra det enklare kan du placera ett snöre eller rep parallellt till taknocken. Fixera varje takbräda med en spik per underliggande bjälke. Den sista takbrädan måste skäras till.

  8:44

  Installera golvbrädorna på liknande sätt som taket. Använd spik eller skruv. Undvik att gå på obehandlade golvbrädor med skor för att inte lämna fotavtryck. Det är väldigt tidsödande att få bort fotavtryck från obehandlat trä.

  9:15

  Skär till den sista brädan och montera på liknande sätt som för taket.

  9:22

  Montera listen för att avsluta golvet.

  9:25

  Montera terassbrädorna genom att lämna ca 5 mm utrymme mellan dem. Det går bra att använda valfritt objekt som är 5 mm brett att lägga mellan plankorna vid montering. På så sätt blir det enkelt att montera med ett jämt avstånd mellan brädorna. Fixera varje terassbräda med två skruvar per underliggande fundamentbräda.

  9:43

  Den sista terassbrädan måste skäras till vid behov och utrymmet för terassens stolpe måste skäras ut för att brädan ska kunna monteras korrekt.

  9:59

  Montera en förstärkningsram runt taknocken där den sista rambrädan skärs till vid behov. Montera därefter taknockbrädorna. Använd lämpliga skruvar från stugsatsen.

  10:30

  Nu täcker vi taket med Icopal takshinglar som vi tillhandahåller som tillval i 5 olika färger för alla sadeltakstugor.

  Montera först en rad med taknockplattor. Dra bort skyddsplasten från arket och montera den undre änden av plattorna så att de hänger ut 2–3 cm från taket och taknocksbrädorna så att de skyddas mot regn. Placera varje ark tätt intill den föregående.

  När raden med tacknocksplattor har monterats, monterar du takshinglarna och slutligen takryggplattorna. Dra bort skyddsplasten från shingeln.  Fäst varje shingel med 4 spikar. Täck hela taket och montera takryggplattorna.

  Det finns en mycket detaljerad monteringsplan för takmaterial att ladda ner från vår webbplats.

  11:27

  Montera gavelbrädorna med skruvar, placera dem i gavlarna och fixera dem till bjälkändarna med skruvar.

  12:00

  Montera regnskydd ovanför fönster och dörrar och lämna ett 3 cm utrymme så stugan kan sätta sig.

  12:40

  Häng nu upp dörrarna

  Borra hål för den vänstra dörrens fästen.

  Montera lås samt handtag för dörrar och fönster.

  14:00

  Nu har timmerstugan Nora D med veranda monterats. Vi rekommenderar att du behandlar stugan med trädimpregnering eller färg ut- och invändigt direkt efter att monteringen är klar. Vårt professionella team slutförde hela monteringen på en dag. Montering på egen hand borde vara rimligt att klara av inom tre dagar.

  Tack för att du tittat!

  scroll to top